3. utgave av Erstatningsrett – en lærebok | Morten Kjelland

des 5, 2023

Erstatningsrett – en lærebok er en bred fremstilling av norsk erstatningsrett og beskriver samtidig erstatningsrettens internasjonalisering. Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar? Og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar.

Denne tredje utgaven er oppdatert med en rekke nye høyesterettsavgjørelser, nyere juridisk teori og sentrale lovendringer. Boken er også ajourført med EØS-rettslige kilder og menneskerettslige kilder.